مجمع عمومي


مجمع عمومي سازمان نظام‌پزشكي متشكل از230 نفر نماينده از 208نظام‌پزشكي شهرستان‌ها مي‌باشد.

 

هيات رئيسه مجمع عمومي

 

  • دکتر عباس آقازاده
  • دکتر منصور جعفری نمین
  •   دکتر لاله تدین
  • دکتر حسین انصاری مود

 

وظايف مجمع عمومي

 

  • استماع گزارش شوراي‌عالي، رييس‌كل و بازرسان و تصويب سياستهاي كلان پيشنهادي شوراي‌عالي
  • انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي‌عالي براي دوره چهارساله و بازرسان به‌طور سالانه
  • مذاكره و اتخاذ تصميم در ساير اموري كه در دستور كار جلسه قرار دارد و طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع مي‌باشد
  • تبصره 1- اعضاي مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و آيين‌نامه داخلي مجمع به پيشنهاد شوراي‌عالي به تصويب مجمع خواهد رسيد.
  • تبصره 2- در اولين جلسه در مورد انتخاب رييس و دو نفر نايب‌رييس و يك نفر منشي مجمع براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد شوراي‌عالي به تصويب مجمع مي‌رسد اتخاذ تصميم مي‌گردد.