معاونت آموزش و پژوهش

  • معاون آموزش و پژوهش-دکتر علیرضا سلیمی
  • مدیر آموزش همگانی - دکتررضا لاری پور
  • مدیرفرهنگی و اخلاق پزشکی - دکتر محمدرضا عزیزی
  • مدیر پژوهشی - دکتر حسن رودگری
  • مدیر اجرائی مجله علمی - دکترماکان صدر

اهم فعالیت های معاونت آموزش و پژوهش

 • تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی(برنامه های مدون، سمینار، همایش و کنگره ها و برنامه های مجازی)
 • برنامه های توانمندسازی و ارتقای مهارت مشاغل حرف پزشکی
 • تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای ارتقای سواد سلامت گروه های مختلف سنی و جنسی آحاد مردم
 • مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز علمی و تحقیقاتی
 • تدوین و اجرای آموزش های لازم در ایجاد و گسترش اخلاق پزشکی برای شاغلان حرف پزشکی
 • برگزاری برنامه های آموزشی برای شاغلان حرف پزشکی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی و انجمن های پزشکی خارج از کشور