معاونت توسعه مدیریت و منابع

 • معاون توسعه مدیریت و منابع -دکترخسرو رحمانی
 • مديراداره منابع انساني  و مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع - رضا فرامینی
 • مدير اداره امور مالي- دكتر محمد پيريايي
 • مدير اداره فناوری اطلاعات-مهندس عادل قائمی
 • مدير اداره ثبت نام - دكتر جواد متاجي
 • سرپرست تداركات - مسعود پولادی
 • سرپرست دبیرخانه - قاسم حضوری
 • دبير ستاد حوادث غير مترقبه- دكتر محمدحسين افتخاري

حوزه معاونت پشتیبانی شامل پنج مدیریت و يك دبيرخانه بشرح ذیل می باشد:

 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت امور مالی
 • مدیریت داده پردازی
 • مدیریت ثبت نام
 • مدیریت تدارکات
 • دبيرخانه ستاد حوادث غيرمترقبه

اهم فعالیت ها و شرح وظایف معاونت پشتیبانی بشرح ذیل می باشد:

 • تدوین ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان
 • تدوین آئین نامه های اداری و مالی مورد نیاز
 • جذب، حفظ و ارتقای نیروی انسانی
 • فراهم نمودن زمینه های لازم جهت ارتقاء سطح مهارت و دانش کارکنان
 • انجام مطالعات لازم در رابطه با روشهای نوین مدیریت سازمان
 • تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان از قبیل شرکت های تعاونی مصرف و مسکن و اعطاء وام
 • فراهم آوردن شرایط لازم جهت ارتقای روحیه مشارکت کارکنان در انجام امور، ارایه طرح ها و پیشنهادات جهت بهبود امور جاری و ارتقای کمی و کیفی سطح بهره وری و کارآیی کارکنان سازمان
 • نظارت بر حسن انجام امور اداری، مالی ، خدماتی و تدارکاتی
 • تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی بر اساس سیاستهای سازمان
 • تعیین اصول کلی و خط و مشی لازم جهت تهیه و تنظیم اسناد و قراردادها
 • تنظیم قرارداد با موسسات و سازمان ها و سایر افراد حقیقی و حقوقی در زمینه های مختلف
 • نظارت بر کلیه فعالیت های مالی شهرستان ها از جمله استملاک ساختمان ها و اراضی
 • تخصیص اعتبار به نظام پزشکی شهرستان ها
 • تهیه و تنظیم گزارش مالی و ارایه آن به شورای عالی نظام پزشکی
 • اجرای مصوبات شورای عالی و شورای معاونین که توسط رییس کل ابلاغ می گردد.
 • فراهم نمودن بستر اینترنتی مناسب جهت IT Base کردن فعالیت های سازمان
 • ثبت نام اعضای جدید و به روز رسانی اطلاعات اعضای سازمان در سیستم یکپارچه اینترنتی سازمان