اداره كل روابط عمومی و امور بين الملل

مدير روابط عمومي-

شرح وظایف کلی روابط عمومی سازمان:

اقدامات روابط عمومی سازمان نظام پزشكي در قالب مجموعه ای از فعالیتها صورت میگیرد که می توان آنها را تحت عنوان شاخصهای ذيل عنوان كرد:

  • اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها:

  • تبليغات، مراسم و مناسبت ها:

  • انتشارات و مستند سازي:

  • افكارسنجي و ارتباطات: