بازرسان

 

شرح وظایف بازرسی بر اساس ماده 27 قانون سازمان نظام پزشکی
  1. نظارت بر نحوه هزينه بودجه كه بر اساس مصوبات شوراي‌عالي سازمان هزينه مي‌گردد
  2. تنظيم و ارايه گزارش راجع‌ به عملكرد سالانه مالي سازمان مركزي و نظام پزشكي شهرستانها به شوراي عالي و مجمع عمومي
  3. بازرسان مي‌توانند بدون دخالت در امور اجرايي سازمان، در هر زمان، هرگونه رسيدگي و بازرسي مالي لازم را به ‌نحوي كه در امور جاري سازمان وقفه‌اي ايجاد ننمايد، انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مالي مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند.
  4. چنانچه بازرسان در ضمن بازرسي تخلف و يا تقصيري را متوجه رييس‌ كل و يا معاونين و يا ساير رؤساي هيأت مديره شهرستان‌ها مشاهده كنند بايستي به شوراي‌عالي اطلاع دهند.
  5. بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور يا تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت خواهند داشت.

بازرسان سازمان

 

  • دکتر محمدهادی صادقی
  • دکتر کمال بیگی ده آبادی

دکترعلی چنگیزی

نحوه ارتباط همکاران و هیات‌مدیره نظام‌پزشکی شهرستانها با بازرسان سازمان:

         

         دکتر محمدهادی صادقی:            m.hadisadeghi.uk@gmail.com

          دکتر کمال بیگی ده آبادی :       dr.kamalbeiky1349@gmail.com

          دکترعلی چنگیزی:                          drali_changizi@yahoo.com